Korat6 Online Project Web

korat 6 online project web

การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

leave a comment »

obecforwebโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ของ สพฐ. เพื่อสนับสนุนครูผู้สอนและบุคลากร สพท. ที่มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้สนใจทั่วไป ขอเชิญครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกในโครงการนี้  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบด้านล่าง หรือเว็บไซต์ สพฐ.

รายละเอียดโครงการ/ใบสมัคร

Advertisements

Written by kop's admin

กรกฎาคม 10, 2009 at 11:25 am

เขียนใน ICT Project

Tagged with

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552

leave a comment »

krsในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกส่วนราชการนำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 14 “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (หมวด 3) และแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (หมวด 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 6 จึงขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ศึกษาแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  แผนคุณภาพการให้บริการ (หมวด 3) แผนพัฒนาการกำกับดูแลองค์การที่ดี (หมวด 1)

Written by kop's admin

กรกฎาคม 10, 2009 at 8:16 am

เขียนใน Korat6's Project

Tagged with

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (Interactive E-learning)

leave a comment »

go%20copy โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (Interactive E-learning) เป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดที่มีผลทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษา (ป.6) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติทั้ง 3 วิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพท.นม. 6 จำนวน 83 โรงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวลให้ ซึ่งล่าสุดการประชุมตามโครงการดังกล่าวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ระหว่างปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้ทราบว่า ในระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2552) จะจัดสรรอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท. จำนวน 100 เขต ที่ได้รายงานข้อมูลแล้ว ซึ่ง สพท.นม. 6 เป็นหนึ่งในเขตที่ได้รับจัดสรร โดยโรงเรียนในสังกัด สพท.นม.6 ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ จำนวน 50 โรง โรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับจัดสรรทั้งหมด ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง สพท.นม. 6 จะเรียงลำดับความสำคัญ เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็น ทรัพยากรที่มี ส่วนในระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2552-2553) จะพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยให้ สพท. เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน โดยมีเครื่องแม่ข่ายที่มีระบบ lms ใน สพท. โดยให้ครูที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาบทเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนร่วมกัน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ขอขอบคุณโรงเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์รับสัญญาณการสอนทางไกลในครั้งนี้ ทำให้สามารถรายงานข้อมูลต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตามกำหนด และส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดได้รับจัดสรรอุปกรณ์เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

Written by kop's admin

กรกฎาคม 4, 2009 at 3:30 am

เขียนใน ICT Project

Tagged with

โครงการจัดหาสื่ออิเลคทรอนิคส์และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

leave a comment »

YCA5VQI60CAUGOL3ICA1CSNI3CAEQSDPDCA4WP7CFCAPCEZJ4CAWR8W8WCAZM7WESCAKCJPSCCACFYF8DCAWLMVGGCASKA12CCASVU846CA49XQS5CA1K4P9PCAZ2CULPCAW886CRCAB98XXDCAO8YO4Uสพท.นม. 6 ได้จัดทำโครงการจัดหาสื่ออิเลคทรอนิคส์และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนมีสื่ออิเลคทรอนิคส์ ที่มีคุณภาพ ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2552 จำนวน 7 โรง รายละเอียดต่างๆ จะนำเสนอต่อไป

Written by kop's admin

มิถุนายน 23, 2009 at 3:25 pm

เขียนใน Korat6's Project

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอขั้นสูง

leave a comment »

         k1                          สพท.นม. 6 ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอขั้นสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอในรูปแบบต่าง รวมทั้งระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Media Streaming) เป็นโครงการต่อเนื่องจากหลักสูตรการดูแลรักษาระบบเครือข่ายเพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในการผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สพท.นม. 6 ทั้งการเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ การตัดต่อ กราฟิค ฟอร์มแมตสำหรับการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น dvd, media streaming ซึ่งจะทำให้ครูได้รับประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ในงานด้านอื่น ๆ เช่น อีเลิร์นนิ่ง การนำเสนอผลงานของโรงเรียน เป็นต้น

Written by kop's admin

มิถุนายน 23, 2009 at 5:07 am