Korat6 Online Project Web

korat 6 online project web

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552

leave a comment »

krsในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกส่วนราชการนำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 14 “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (หมวด 3) และแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (หมวด 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 6 จึงขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ศึกษาแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  แผนคุณภาพการให้บริการ (หมวด 3) แผนพัฒนาการกำกับดูแลองค์การที่ดี (หมวด 1)

Advertisements

Written by kop's admin

กรกฎาคม 10, 2009 ที่ 8:16 am

เขียนใน Korat6's Project

Tagged with

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: