Korat6 Online Project Web

korat 6 online project web

About

เว็บไซต์แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โครงการสำคัญๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดมูลค่าและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม

Advertisements

Written by kop's admin

มิถุนายน 23, 2009 ที่ 4:43 am

%d bloggers like this: